nl-NL Verzendkosten €5,95

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Karnevalswierts Webshop BV

 

Bij gebruik van de website gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen:

 

1.      Alle informatie op deze website is beschermd door de Auteurswet en / of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie en producten die via de website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Karnevalswierts Webshop B.V. ”. Voorzover het maken van kopieën is op grond van art. 16h t/m 16 m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB).

2.      De website gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van de bestelling aan Karnevalswierts Webshop B.V. opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voor zover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Karnevalswierts Webshop B.V. daarvan in kennis stellen.

3.      Karnevalswierts Webshop B.V. zal de persoonsgegevens van de gebruiker vertrouwelijk behandelen en alleen aanwenden voor haar eigen administratie. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

4.      De totale aansprakelijkheid van Karnevalswierts Webshop B.V. wegens tekortkoming in de nakoming van enige prestatie is - onverminderd het a.voorgaande - te allen tijde slechts vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag, gelijk aan de voor de prestatie bedongen prijs.

5.      Toegang tot de website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en / of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer is geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is gebruiker niet toegestaan van de via de website aangeboden informatie over producten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van die producten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.

6.      Voor gebruik van via de website aangeboden producten kunnen, ook indien die gratis toegankelijk zijn, aanvullende voorwaarden van Karnevalswierts Webshop B.V. gelden.

7.      Voor producten van Karnevalswierts Webshop B.V. gelden de Algemene Voorwaarden. U kunt deze hieronder lezen.


Online Dispute Resolution:
De Europese Commissie biedt tevens een platform voor online geschillenbeslechting (OS) aan. Dit platform kunt u vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

Algemene Voorwaarden van Karnevalswierts Webshop B.V.

 

INHOUDSOPGAVE

 

A.          Algemene bepalingen

 

A.1   Definities

A.2   Toepasselijkheid

A.3   Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

A.4   Koop op afstand

A.5   Prijzen en tarieven

A.6   Facturering en betaling

A.7   Levering en leveringstermijn

A.8   Overmacht

A.9 Eigendomsvoorbehoud en risico

A.10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

A.11 Persoonsgegevens

A.12 Beëindiging van de overeenkomst

A.13 Diversen

 

A.                   Algemene bepalingen

 

A.1.1                     In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Karnevalswierts Webshop B.V., zaak- en kantoorhoudende aan de Heliumstraat no. 10 te 6422 PK  Heerlen.

 

Afnemer: Degene die met Karnevalswierts Webshop B.V. als bedoeld in deze voorwaarden rechtstreeks een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter bestellen van goederen en / of elektronische producten.

 

A.1.2                     Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief, per telefax of elektronische weg.

 

A.2            Toepasselijkheid

 

A.2.1                     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van leverancier en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen leverancier en afnemer.

 

A.2.2                     Aanvullende en / of afwijkende voorwaarden van de afnemer worden niet aanvaard, tenzij de leverancier deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

A.2.3                     Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

 

A.3            Aanbod, bestelling en totstandkoming

 

A.3.1                     Alle aanbiedingen van leverancier zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van leverancier een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door afnemer wordt aanvaard, heeft de afnemer bij een aankoop in de winkel en / of filiaal binnen 14 dagen een omruilmogelijkheid. Desgevraagd krijgt de afnemer een tegoedbon voor het aankoopbedrag. De tegoedbon is niet tegen geld inwisselbaar.

 

A.3.2                     Bij een aankoop via de webshop van de leverancier, kan het product en / of de goederen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen teruggestuurd worden.

 

A.3.3                     De overeenkomst tussen leverancier en afnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling de algemene voorwaarden.

 

A.3.4                     De in het vorige lid genoemde aanvaarding door leverancier kan via elke communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling van afnemer langs elektronische weg is geplaatst.

 

A.3.5                     Op leverancier rust geen enkele verplichting om afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van afnemer zoals door uitgever is ontvangen, als juist. Invoerfouten, en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht, komen voor rekening en risico van afnemer.

 

A.4            Koop op afstand

 

A.4.1                     Indien en voor zover afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand bedoeld in artikel 46a en verder, Boek 7 BW, geldt tevens het bepaalde in dit artikel A.4.

 

A.4.1.2      Registratie

 

Gegevens van de afnemer worden kosteloos geregistreerd door de leverancier. Aansprakelijkheid van de leverancier voor de registratie wordt uitgesloten. Op verzoek van de leverancier kan een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden verlangd. Voor toelating wordt elektronisch op de website www.karnevalswierts.com, het bestelformulier naar waarheid ingevuld en per e-mail verzonden aan de leverancier. Bij de bestelling kiest de afnemer een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam mag niet in strijd zijn met het naam- en/of merkenrecht. Het wachtwoord dient de afnemer geheim te houden. De afnemer verklaart dat hij met de registratie, buiten de erkenning van de algemene voorwaarden, niet gebonden of ergens toe verplicht is. De registratie kan door de afnemer op ieder moment gewist worden. Persoonlijke veranderingen worden door de afnemer zelf veranderd en de afnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

A.4.1.3

 

(1)             Keuze van het product. De afnemer heeft ook de mogelijkheid om via de website producten uit te zoeken en te bestellen. Het product wordt duidelijk omschreven en kan op maat voor de afnemer besteld worden. Van afnemer kan worden verlangd dat hij zijn lengtemaat en gewicht doorgeeft.

 

(2)             De afnemer kan het bestelde product op de website aanklikken en deze wordt in de virtuele “mand” verzameld. Aan afnemer wordt bij het einde van de bestelling een totaalprijs inclusief BTW getoond.

 

(3)             Voorafgaand aan de definitieve bestelling wordt de afnemer verzocht of de hoeveelheid en de prijs akkoord is en dit te bevestigen.

 

A.4.2                     Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel A.9.1, A.9.2 het recht om gedurende 14 dagen na de ontvangst van de door leverancier geleverde goederen, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient de afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de leverancier. Retourneren van producten die via de Webshop zijn verworven kunnen naar het volgende adres geretourneerd worden:
Karnevalswierts Webshop BV, Heliumstraat 10, 6422 PK  Heerlen, Nederland

 

A.4.3                     De goederen die in A.4.2 beschreven worden, dienen te worden voorzien van een verpakking.

A.4.4                     Uitgezonderd van het herroepingsrecht van de consumentenkoop zijn: 

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

A.4.5                     De overeenkomst in elektronische vorm komt tot stand middels een bevestiging door de leverancier.

 

A.5            Prijzen en tarieven

 

A.5.1                     Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen geschiedt tegen de op het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst door leverancier gehanteerde prijzen.

 

A.5.2                     Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen, zijn door leverancier gehanteerde prijzen, inclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief verzendkosten.

 

A.5.3                     Leverancier behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden - behoudens andersluidende afspraken - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

 

A.5.4                     Ingeval van een prijsverhoging zal leverancier afnemer voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien afnemer zich niet kan verenigen met de door leverancier aangekondigde prijsverhoging is afnemer gerechtigd de met leverancier bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan leverancier te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien leverancier deze verklaring niet binnen 30 dagen na ontvangst door afnemer, van de kennisneming inzake de prijsverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment dat waarop afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijsverhoging, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.

 

A.5.5                     Voor fouten in alle aanbiedingen via de Webshop, catalogus of andere reclameaanbiedingen, is leverancier niet aansprakelijk.

 

A.5.6                     De verzendkosten zijn afhankelijk van het land. De leverancier is bevoegd deze kosten eenzijdig aan te passen, wanneer de kosten voor verzending hoger of lager worden. Het minimum bestelbedrag is €10,00 per aankoop.

 

A.5.7                     Aan de afnemer wordt een rekening verstrekt, die bij de levering wordt overhandigd. De koopprijs wordt volledig bij de bestelling betaald. De bestelling wordt meteen per kredietkaart / bankpas betaald.

 

A.5.8                     Na betaling blijft het goed of product eigendom van de leverancier. De afnemer wordt eigenaar van het product of goed nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen dat de bestelling door de medewerker van DHL de bestelling overhandigt aan de afnemer, althans degene die bevoegd is om namens de afnemer de bestelling in ontvangst te nemen. Het risico van het goed of product gaat met deze feitelijk en juridisch eigendomsoverdracht over op de afnemer.

 

 

A.6            Facturering en betaling

 

A.6.1                     Bij niet betaling is afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is leverancier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

A.6.2                     Indien afnemer niet of niet tijdig betaalt, is afnemer aan leverancier tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk 2, onverminderd het recht van leverancier om de werkelijk gemaakte kosten en eventuele gerechtelijke, aan afnemer in rekening te brengen, omdoem deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

 

A.6.3                     In geval van niet of niet – tijdige betaling door afnemer dan wel niet behoorlijke nakoming van enige op afnemer rustende verplichting, is leverancier gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere levering te staken, onverminderd het recht van leverancier om nakoming of vergoeding  van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade, van afnemer te vorderen.

 

A.7            Levering en leveringstermijnen

 

A.7.1                     Leverancier zal na ontvangst van de bestelling de goederen binnen 72 uur verzenden.

 

A.7.2                     Leverancier is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens afnemer op te schorten, zolang afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen uit enige met leverancier bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens leverancier volledig is nagekomen. Onvoorziene gebeurtenissen waaronder staking, overheidsmaatregelen, calamiteiten, vertragingen, onvoorziene machinestoringen geven de leverancier de bevoegdheid om de leveringstermijn te verlengen tot in ieder geval de termijn dat deze omstandigheid duurt. Leverancier kan de overeenkomst ontbinden.

 

A.8            Overmacht

 

A.8.1                     Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die leverancier of afnemer niet kan worden toegerekend, omdat dit noch te wijten is aan de schuld van leverancier of afnemer, noch krachtens de wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van afnemer komt.

 

A.8.2                     In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat het door afnemer besteld goed / product tijdelijk niet meer voorradig is, is leverancier gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de overmacht duurt.

 

A.8.3                     In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop leverancier en afnemer geen invloed noch redelijkerwijs invloed kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen onmogelijk is en daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht, leverancier respectievelijk afnemer gerechtigd is de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kam afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade aan leverancier vorderen, onverminderd het bepaalde in art. 6:78 BW.

 

A.9          Eigendomsvoorbehoud en risico

 

A.9.1       Leverancier behoudt zich de eigendom van alle door hem aan afnemer geleverde (roerende) zaken voor, zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens leverancier uit hoofde van de overeenkomsten, van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten, vorderingen ter zake van een tekortschietende nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

 

A.9.2       Afnemer verplicht zich nu reeds voor alsdan op eerste verzoek van leverancier een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel A.10.1 bedoelde (roerende) zaken, voorzover het eigendomsvoorbehoud van leverancier op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van leverancier te verstrekken.

 

A.9.3       De door leverancier aan afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer voor diens risico.

 

A.10          Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

A.10.1       Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele en industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestatie ter zake van of met betrekking tot door leverancier aan afnemer geleverde en / of ter beschikking gestelde goederen of producten komen uitsluitend toe aan leverancier. Onder “leverancier  ” wordt voor de toepassing van dit artikel A.11 mede begrepen een derde van wie leverancier met betrekking tot de hier bedoelde goederen en producten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

 

A.10.2       Het is afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs of naburige rechten van leverancier als bedoeld in art.      A.10.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier enige door leverancier aan afnemer geleverde en / of ter beschikking gestelde goederen of producten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen (of verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (a) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (b) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive wordt gebruikt (c) voor het overnemen van in enig dag-, nieuws-, of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.

 

A.10.3       Geen enkele bepaling in de met afnemer gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen leverancier en afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan afnemer van rechten als bedoeld in art. A.10 tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 

A.10.4       Indien afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.10.1 bedoelde rechten, is afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan leverancier mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van leverancier op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien leverancier beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden zal afnemer daaraan op kosten van leverancier alle door leverancier gevraagde medewerking verlenen.

 

A.10.5       Het is afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten, een en ander in de meest ruime betekenis voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in art. A.10.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van leverancier of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 

A.11          Persoonsgegevens

 

A.11.1       Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is afnemer verplicht betrokkenen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in de ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door leverancier aan afnemer van de hen betreffende persoonsgegevens.

 

A.11.2       Afnemer zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.

 

A.11.3       Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden jegens leverancier welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door afnemer van het bepaalde in dit artikel.

 

A.13          Beëindiging van de overeenkomst

 

A.13.1       Leverancier heeft het recht de overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

·      Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

·      Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard. Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;

·      Ten laste van afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

 

A.13.2       In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door afnemer aan leverancier verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

A.13.3       Leverancier is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding wegens schending door afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd leverancier overigens terzake toekomende rechten.

 

A.14          Diversen

 

A.14.1       Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen leverancier en afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

 

A.14.2       Alle door leverancier gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens afnemer uit hoofde van de met afnemer gesloten overeenkomst en / of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van afnemer.

Loading…

De ervaring van je bezoek op deze webshop zal verbeterd worden door het toestaan van cookies .
Indien u verder surft op deze webshop, gaat u akkoord met ons cookiebeleid (zie service – cookies in voet) .

Cookies toestaan